Regulamin

                                                                                                                                                               Regulamin
I. Postanowienia ogólne
1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową http://cybina.pl/, zwany dalej „ Sklepem Internetowym ” jest CYBINA Arentowski sp.j., ul. Warszawska 45, 62-020 Swarzędz, NIP: 777-290-62-99, REGON: 300313333,
2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@cybina.pl lub pod nr. tel.:(61) 8172271.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
6. Właściciel www.cybina.pl/sklep zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się na stronie http://cybina.pl/Polityka-Prywatnosci-cinfo-pol-20.html , udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.cybina.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
2. Sprzedawca – "CYBINA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa , ul. Warszawska 45, 62-020 Swarzędz, NIP: 777-290-62-99, REGON: 300313333.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
5. Newsletter– usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
9. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu
1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
o urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
o dostęp do sieci Internet;
o adres poczty e-mail.
2. Zabronione jest dodawanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
3. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
4. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem http://cybina.pl/Polityka-Prywatnosci-cinfo-pol-20.html i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie
1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
3. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
o przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
o dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
6. Zarejestrowany Klient ma możliwość
o otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
o informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
o zamówienia Produktu;
o zmiany swoich danych;
o otrzymania przypomnienia hasła
7. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. Procedura składania zamówień
1. W pierwszej kolejności należy wybrać produkt oraz dobrać odpowiedni rozmiar według tabeli umieszczonej na stronie Sklepu Cybina, a następnie umieścić produkt w koszyku poprzez kliknięcie DODAJ DO KOSZYKA .
2. Po zakończeniu tego procesu należy przejść do uzupełnienia formularza zamówienia, co następuje po naciśnięciu opcji „Koszyk”.
3. W zakładce „Koszyk” następuje potwierdzenie dokonanego wyboru poprzez klikniecie przycisku PRZEJDŹ DALEJ.
4. Klient może wybrać czy chce dokonać rejestracji w sklepie cybina.pl. Klikając w ZAMÓWIENIE BEZ REJESTRACJI należy podać dane osobowe (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania/siedziby, dane kontaktowe tj. nr telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail oraz adresu dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby), dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Jeśli klient posiada już konto wtedy po zalogowaniu jego dane zostaną wczytane automatycznie.
5. Jeżeli Kupujący dokonuje zamówienia po uprzedniej rejestracji w Sklepie Cybina, to wystarczające jest podanie loginu oraz hasła podczas składania kolejnych zamówień. Rejestracja jest bezpłatna.
6. Po kliknięciu PRZEJDŹ DALEJ kupujący zostanie poproszony o wybranie najbardziej dogodnego sposobu odbioru i zapłaty
7. Po kliknięciu przedstawione zostaną warunki dostawy oraz płatności. W zakładce UWAGI DO ZAMÓWIENIA wyświetlane są dane, jakie zostały podane przy poprzednich punktach. Kupujący może zweryfikować te informacje i jeśli dane są zgodne po akceptacji regulaminu i zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy kliknąć ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.
8. Po uzupełnieniu formularza zamówienia i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupujący powinien potwierdzić złożone zamówienie poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości e-mail (jest to wiadomość zwrotna z informacją o przyjęciu przez Sprzedawcę zamówienia).
9. Złożone przez Kupującego zamówienie nie stanowi zawarcia umowy między Sprzedawcą i Kupującym. Każde potwierdzone zamówienie przez Kupującego (w sposób wskazany w punkcie poprzednim) jest ostatecznie potwierdzane również przez Sprzedawcę (wiadomość e-mail z informacją o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia). Następuje to najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu potwierdzenia od Kupującego.
10. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji od Sprzedawcy, o której mowa w punkcie poprzednim, dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).

VI. Realizacja zamówień
1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie, w godzinach otwarcia.
2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
6. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia w ciągu 24 h w celu sprawdzenia dostępności towaru do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
7. W przypadku niedostępności określonego produktu lub wystąpienia problemu z realizacją zamówienia przed zawarciem umowy Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia. Klient może wówczas podjąć następującą decyzję o sposobie jego realizacji:
a) wyrazić zgodę na częściowe spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę. W takim przypadku całkowity koszt zamówienia zostanie zmodyfikowany do realizowanej części świadczenia, lub
b) dokonać zmian w zamówieniu poprzez wybór innego produktu, lub
c) ustalić ze Sprzedawcą inny termin dostarczenia zamówionych produktów (wydłużenie czasu realizacji), lub
d) zrezygnować z zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez anulowanie zamówienia.
8. W razie niemożności dostarczenia zamówionych produktów po zawarciu umowy Sprzedawca może – za zgodą Klienta – dostarczyć inne produkty odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę. Klient ma prawo wskazać te produkty. Jeżeli Klient uiścił już płatność za zamówiony wcześniej produkt, a wybierze inny produkt, który jest droższy, wówczas powinien dokonać dodatkowej wpłaty w wysokości odpowiadającej różnicy w cenie. Jeśli natomiast cena innego produktu będzie niższa, Sprzedawca zwróci Klientowi należność wynikającą z tej różnicy.
9. Po modyfikacji zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się podać wszystkie wymagane informację dotyczące jego realizację w tym: opis produktu, cenę, koszty dostawy, informację o prawie odstąpienia od umowy oraz informację dotyczące prawa do rękojmi.
10. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
11. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
12. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
13. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
o wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@cybina.pl;
o telefonicznie, w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.:(61) 8172271
14. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 7, pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
15. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 12, powinien podać:
o nazwę, rozmiar i ilość produktów;
o imię i nazwisko odbiorcy;
o dokładny adres dostawy;
o numer telefonu kontaktowego;
o adres e-mail zamawiającego.
16. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
o dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
o opis produktu;
o jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
o cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
o formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
o sposób płatności
o informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
o informację o prawie do rękojmi;
o w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
17. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

VII. Forma płatności
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
o przelewu bankowego;
o za pobraniem
o zapłaty za pośrednictwem systemu płatności PayU.
2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

VIII. Ceny
1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych, zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
4. Przy zamówieniu powyżej 200 zł brutto Klient nie ponosi kosztów dostawy.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

IX. Dostawa
1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnej na stronie Sklepu, są to:
o Kurier DHL;
o Poczta Polska;
o odbiór osobisty.
2. Termin dostawy to 30 dni chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.
3. Wysyłka towaru odbywa się w ciągu 24 godzin od momentu sprawdzenia dostępności towaru. Informacja o dostępności towaru przesyłana jest mailowo do klienta.
4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
6. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
7. Towary dostarczane są na terenie Polski.

X. Usługa Newslettera
1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.
2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter
4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

XI. Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firma "CYBINA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Warszawska 45, 62-020 Swarzędz. Adres email:sklep@cybina.pl.
2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: firma "CYBINA" spóka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Warszawska 45, 62-020 Swarzędz.
4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję TUTAJ oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w umowie:
o w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
o świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu
o lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
o umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
o umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
o w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
o w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

XII. Prawo Konsumenta do rękojmi
1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt bez wad. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument skorzystał z prawa do rękojmi w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu, to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
o listownie na adres: "CYBINA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Warszawska 45, 62-020 Swarzędz,
o elektronicznie na adres: sklep@cybina.pl
o telefonicznie, nr tel.:(61)8172271
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
9. Przykładowy Formularz Reklamacyjny znajduję TUTAJ oraz się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

XIII. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących
1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności” oraz zasadach ochrony danych osobowych, udostępnionej na stronie internetowej Sklepu.  
XIV. Pozostałe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.cybina.pl.
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
5. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji ( więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
6. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy przy Sądzie Arbitrażowym Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.
7. Jeżeli kupującym NIE jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
pixel