Regulamin

         Regulamin
I. Postanowienia ogólne
1. Przedsiębiorcą (Sprzedawcą) prowadzącym i zarządzającym sklepem internetowym na stronach pod adresem http://cybina.pl/, zwanym dalej „Sklepem” jest CYBINA Arentowski sp.j., ul. Warszawska 45, 62-020 Swarzędz, NIP: 7772906299, REGON: 300313333, KRS: 0000934609.
2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@cybina.pl, pod nr. tel.: (61) 8172271 lub pod adresem siedziby ul. Warszawska 45, 62-020 Swarzędz.
3. Regulamin - niniejszy regulamin, określający warunki sprzedaży w Sklepie, prawa i obowiązki Użytkowników, Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu prowadzącego Sklep.
4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia, w odpowiedniej odmianie lub liczbie, oznaczają odpowiednio:
1. Sklep – sklep internetowy na stronach pod adresem www.cybina.pl.
2. Sprzedawca – przedsiębiorca CYBINA Arentowski sp.j., ul. Warszawska 45, 62-020 Swarzędz, NIP: 777-290-62-99, REGON: 300313333, KRS: 0000934609.
3. Użytkownik - każdy podmiot przeglądający strony internetowe Sklepu.
4. Klient – Użytkownik który składa Zamówienie w Sklepie. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Konto Klienta – bezpłatna funkcjonalność elektroniczna w Sklepie, zawierająca dane podane przez Zarejestrowanego Klienta, oraz pozwalająca na obsługę Zarejestrowanego Klienta m.in. w zakresie dostępu do promocji w Sklepie, jak również służąca do składania oraz realizacji składanych przez Zarejestrowanego Klienta Zamówień.
6. Zarejestrowany Klient - Klient, który założył Konto Klienta.
7. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną, która nabyła Produkt lub Produkty w Sklepie jako czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
9. Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu informacji o działaniu Sklepu, Produktach dostępnych w Sklepie, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska w polu Newsletter na stronie Sklepu.
10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
11. Produkt - prezentowana (dostępna) z ceną brutto (tj. uwzględniającą podatek VAT) w Sklepie rzecz ruchoma, wszystkie Produkty prezentowane na stronie Sklepie są nowe. Umieszczenie Produktu Sklepu nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny Produktu, usuwania, jak również wprowadzenia nowych Produktów do Sklepu. W przypadku promocji, polegającej na obniżce ceny Produktu, Sprzedawca informuje Użytkowników, w formie adnotacji przy opisie Produktu, o najniższej cenie Produktu w ostatnich 30 dniach, natomiast jeżeli Produkt  jest dostępny w Sklepie krócej niż 30 dni, w formie adnotacji przy opisie Produktu, podawana jest informacja o poprzedniej najniższej cenie Produktu. W przypadku gdy dany Produkt objęty jest gwarancją producenta, informacja o gwarancji umieszczana jest w postaci adnotacji przy opisie Produktu. Kolejność wyświetlania prezentacji Produktów na stronach Sklepu wynika z ilości dostępnych aktualnie w Sklepie sztuk danego Produktu - Produkty z większą ilością sztuk wyświetlane są wyżej w widoku Produktów na stronie Sklepu oraz na liście wyszukiwania.
12. Zamówienie - składane przy zastosowaniu funkcjonalności dostępnych w Sklepie opisanych w tytule V. Regulaminu, oświadczenie woli Klienta, zawierające wskazanie Produktu lub Produktów co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy kierowaną do Sprzedawcy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.
13. Umowa - zawierana za pośrednictwem Sklepu lub ewentualnie innych środków porozumiewania się na odległość umowa sprzedaży, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu lub Produktów wskazanych w Zamówieniu, za zapłatą ceny Produktu powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki.
14. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim Produktów. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja jest warunkiem korzystania ze Sklepu.
15. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

III. Podstawowe warunki korzystania ze Sklepu
1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając złożenie Zamówienia o każdej porze. W celu korzystania ze Sklepu Użytkownik powinien posiadać:
- urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne wraz z aktualną (najnowszą) wersją przeglądarki internetowej;
- dostęp do sieci Internet;
- adres poczty e-mail.
2. Zabronione jest dodawanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
3. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
4. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies nie wpływa na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem http://cybina.pl/Polityka-Prywatnosci-cinfo-pol-20.html i stanowiącej integralną część Regulaminu.
6. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Klientów wyłącznie w celu rzetelnej obsługi Zamówienia oraz Umowy. Polityka Prywatności znajduje się na stronie http://cybina.pl/Polityka-Prywatnosci-cinfo-pol-20.html, udostępniana jest w trakcie składania Zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego Zamówienia.

IV. Rejestracja i Logowanie
1. Założenie Konta Klienta nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie.
2. Klient w celu założenia Konta Klienta dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza rejestracji. Rejestracja (założenie Konta Klienta) jest nieodpłatna.
3. Hasło może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Zarejestrowanego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie Klienta do czego niezbędne jest wybranie opcji zmiany hasła i postępowanie zgodnie z instrukcjami z linku przesłanego na adres e-mail Klienta.
4. Klient przy założeniu Konta Klienta składa oświadczenie następującej treści:
- o przystąpieniu dobrowolnie do korzystania ze Sklepu;
- zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści;
- dane zawarte w formularzu rejestracji są zgodne z prawdą.
5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do Konta Klienta osobie trzeciej.
6. Oprócz złożenia Zamówienia (do czego nie jest konieczne założenie Konta Klienta),  Zarejestrowany Klient ma możliwość
- otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych,
- informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach,
- zmiany swoich danych,
- otrzymania przypomnienia hasła,
- zamieszczenia opinii o Produkcie,
- śledzenia statusu realizacji Zamówienia.

V. Procedura składania Zamówień
1. W pierwszej kolejności należy wybrać Produkt, ilość sztuk Produktu oraz ewentualnie dobrać odpowiedni rozmiar według tabeli umieszczonej na stronie Sklepu, a następnie umieścić Produkt w koszyku poprzez kliknięcie DODAJ DO KOSZYKA. W przypadku wyboru kolejnego Produktu, stosuje się odpowiednio postanowienia zdania poprzedzającego.
2. Po zakończeniu procesu wyboru Produktu lub Produktów należy przejść do uzupełnienia formularza Zamówienia, co następuje po kliknięciu przycisku KOSZYK.
3. W zakładce KOSZYK następuje potwierdzenie dokonanego wyboru Produktu lub Produktów poprzez kliknięcie przycisku PRZEJDŹ DALEJ.
4. Klient może wybrać czy chce dokonać rejestracji - założenia Konta Klienta. Klikając w ZAMÓWIENIE BEZ REJESTRACJI należy podać dane osobowe (imię, nazwisko, ewentualnie nazwę firmy, adres zamieszkania/siedziby, dane kontaktowe tj. nr telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail oraz adresu dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby), dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
5. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia po uprzednim założeniu Konta Klienta, to wystarczające jest zalogowanie się do Konta Klienta podczas składania Zamówienia.
6. Po kliknięciu PRZEJDŹ DALEJ Klient zostanie poproszony o wybranie najbardziej dogodnego sposobu odbioru i zapłaty, po dokonaniu wyboru i następnie po kliknięciu PRZEJDŹ DALEJ przedstawione zostanie podsumowanie Zamówienia - warunki dostawy oraz płatności Produktu i Produktów. W zakładce UWAGI DO ZAMÓWIENIA wyświetlane są dane, jakie zostały podane przy poprzednich krokach składania Zamówienia. Klient może zweryfikować te informacje i jeśli dane są zgodne, po akceptacji Regulaminu i zapoznaniu się z prawem odstąpienia od Umowy kliknąć ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu, za określoną na stronie Sklepu cenę.
8. Po złożeniu Zamówienia - kliknięciu ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY, Klient powinien potwierdzić złożone Zamówienie poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości e-mail ze Sklepu (jest to wiadomość zwrotna z informacją o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia).
9. Złożone przez Klienta Zamówienie nie stanowi zawarcia umowy między Sprzedawcą i Klientem. Każde potwierdzone przez Klienta Zamówienie (po kliknięciu przez Klienta w link otrzymany w wiadomości e-mail ze Sklepu, o którym mowa w ust. 8) wymaga akceptacji również przez Sprzedawcę, o której informacja (wiadomość e-mail z informacją o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia – POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ) przesyłana jest do Klienta najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po otrzymaniu Zamówienia od Klienta - Sprzedawca, po sprawdzeniu dostępności Produktu, potwierdza przyjęcie Zamówienia wysyłając Klientowi wiadomość e-mail. Wiadomość zawiera proponowaną treść Umowy, w szczególności: numer i datę Zamówienia, dane zakupionego Produktu lub Produktów, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron Umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
10. Z chwilą odebrania przez Klienta informacji od Sprzedawcy, o której mowa w ust. 9, dochodzi do zawarcia Umowy (umowa zawierana na odległość).

VI. Realizacja Zamówień
1. W przypadku niedostępności określonego Produktu lub wystąpienia problemu z realizacją Zamówienia przed zawarciem Umowy Sprzedawca skontaktuje się z Klientem wiadomością e-mail w celu ustalenia sposobu i czasu realizacji Zamówienia. Klient może wówczas podjąć następującą decyzję o sposobie jego realizacji:
- wyrazić zgodę na częściowe spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę. W takim przypadku całkowity koszt zamówienia zostanie zmodyfikowany do realizowanej części świadczenia, lub
- dokonać zmian w zamówieniu poprzez wybór innego Produktu, lub
- ustalić ze Sprzedawcą inny termin dostarczenia zamówionego Produktu lub Produktów (wydłużenie czasu realizacji), lub
- zrezygnować z zawarcia Umowy ze Sprzedawcą poprzez anulowanie Zamówienia.
2. Jeżeli proponowana treść Umowy nie jest zgodna z Zamówieniem, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sprzedawcę wysyłając wiadomość e-mail, w odpowiedzi na wiadomość opisaną w ust. 1, ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej Umowy.
3. W razie niemożności dostarczenia Produktu lub Produktów po zawarciu Umowy, Sprzedawca może – za zgodą Klienta – dostarczyć inny Produkt lub Produkty odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę. Klient ma prawo wskazać ten Produkt lub Produkty. Jeżeli Klient uiścił już płatność za zamówiony wcześniej Produkt, a wybierze inny Produkt, który jest droższy, wówczas powinien dokonać dodatkowej wpłaty w wysokości odpowiadającej różnicy w cenie. Jeśli natomiast cena innego Produktu będzie niższa, Sprzedawca zwróci Klientowi należność wynikającą z tej różnicy.
4. Przy modyfikacji Zamówienia Sprzedawca podaje wszystkie wymagane informację dotyczące jego realizacji w tym: opis Produktu, cenę, koszty dostawy, informację o prawie odstąpienia od Umowy oraz informację dotyczące odpowiedzialności za wady.
5. Do sprzedawanego Produktu dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej. Istnienie lub brak gwarancji nie ogranicza uprawnień Klienta, w tym Konsumenta, opisanych w Regulaminie.

VII. Forma płatności
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt lub Produkty tytułem złożonego Zamówienia w formie:
- przelewu bankowego;
- za pobraniem;
- zapłaty za pośrednictwem systemu płatności PayU.
Do poszczególnych sposobów płatności stosuje się regulaminy operatorów obsługujących płatności.
2. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

VIII. Ceny
1. Ceny podane przy Produkcie na stronach Sklepu podawane są w złotych, są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT. Cena Produktu przed oznaczeniem przycisku DODAJ DO KOSZYKA nie zawiera kosztów dostawy i innych ewentualnych dodatkowych opłat. W przypadku promocji, polegającej na obniżce ceny Produktu, Sprzedawca informuje Użytkowników, w formie adnotacji przy opisie Produktu, o najniższej cenie Produktu w ostatnich 30 dniach, natomiast jeżeli Produkt jest dostępny w Sklepie krócej niż 30 dni, podawana jest informacja o poprzedniej najniższej cenie Produktu. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy cen zamawianych Produktów. Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sprzedawcę i Klienta jest kwota całkowitej wartości Zamówienia udostępniana przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzona w przesłanej wiadomości e-mail (POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ) na adres e-mail Klienta.
3. Przy zamówieniu na Produkt lub Produkty za cenę powyżej 200 (dwustu) złotych brutto Klient nie ponosi kosztów dostawy.

IX. Dostawa
1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnej na stronie Sklepu, są to:
- Kurier DHL;
- Poczta Polska;
- odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
2. Termin dostawy to 30 dni chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny lub wskazany w podsumowaniu Zamówienia. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Klient ma prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli Produkt nadal nie zostanie wydany Klientowi, Klient może odstąpić od Umowy.
3. Przekazanie do wysyłki (nadanie) zakupionych Produktu lub Produktów odbywa się w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania płatności przez Sprzedawcę.
4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
6. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość jej sprawdzenia i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy.
7. Produkty dostarczane są na terenie Polski.

X. Usługa Newslettera
1. Bezpłatna usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu drogą mailową wszelkich informacji dotyczących działalności Sklepu.
2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania wiadomości w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter na stronie Sklepu i akceptację otrzymywania wiadomości w ramach Newslettera na wskazany adres e-mail.
4. Na wpisany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją o sposobie postępowania w razie chęci rezygnacji z Newslettera.
5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji przez kliknięcie linku w wiadomości e-mail Newslettera lub zmianę w ustawieniach swojego Konta Klienta.

XI. Prawo odstąpienia od Umowy - dotyczy tylko Konsumentów.
1. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem terminu 14 dni, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na adres firma CYBINA Arentowski sp.j., ul. Warszawska 45, 62-020 Swarzędz. Adres e-mail: sklep@cybina.pl.
2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od Umowy również poprzez odesłanie Produktu, postępując zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: firma CYBINA Arentowski sp.j., ul. Warszawska 45, 62-020 Swarzędz.
4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia Produktu w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o jego prawie odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy, Sprzedawca dokona zwrotu ceny Produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sprzedawca wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu 14 dni opisanego w poprzednim zdaniu.
8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję TUTAJ oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w Umowie:
a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu
c) lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumenta.
d) Umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
e) Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

XII. Uprawnienia Konsumentów w przypadku braku zgodności Towaru z umową (w przypadku Produktów zakupionych w Sklepie po 31 grudnia 2022 r.)
1. W razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta zgodnie z przepisami rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta.
2. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował;
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
5. Dla jak najszybszego rozpatrzenia zgłoszenia niezgodności Produktu z Umową Konsument przesyła do Sprzedawcy zgłaszany Produkt, wraz, jeżeli Konsument posiada taką możliwość, z kopią dowodu zakupu oraz możliwie jak najdokładniejszym opisem wady, daty jej ujawnienia, a także oczekiwań (żądania) Konsumenta w tym zakresie i dane kontaktowe Konsumenta. Sprzedawca udzieli odpowiedzi - pisemnie lub drogą elektroniczną, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Konsumenta - na zgłoszenie Konsumenta nie później niż w ciągu 14 dni.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta (naprawa lub wymiana) jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może:
a) wymienić Produkty, gdy Konsument żądał naprawy, lub
b) naprawić Produkt, gdy Konsument żądał wymiany,
czego dokonuje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia przez Konsumenta, chyba że dłuższy termin jest bezwzględnie konieczny ze względów technicznych niezależny od Sprzedawcy.
Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawcy może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową, a Konsument może zgłosić żądanie jak opisano w ust. 8 poniżej. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy.
8. W sytuacjach wskazanych w ust. 7 Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Produktu z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Sprzedawca umożliwia odbiór reklamowanego Produktu w siedzibie Sprzedawcy.
9. Jeżeli Produktu jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, w przypadkach gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową,
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową,
c) brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową,
d) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości żądania naprawy lub wymiany Produktu;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
10. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
11. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
12. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
13. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt na adres CYBINA Arentowski sp.j., ul. Warszawska 45, 62-020 Swarzędz. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XII. Prawo Konsumenta do rękojmi (w przypadku Produktów zakupionych w Sklepie do dnia 31 grudnia 2022 r. włącznie)
1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt wolny od wad. Produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument skorzystał z prawa do rękojmi w ciągu 12 miesięcy od doręczenia Produktu, to wada Produktu istniała już w chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
- listownie na adres: CYBINA Arentowski sp.j., ul. Warszawska 45, 62-020 Swarzędz,
- elektronicznie na adres: sklep@cybina.pl
- telefonicznie, nr tel.:(61)8172271
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Konsumenta.
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w ust. 4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Konsumenta.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Konsument może żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z Umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od Umowy. Sprzedawca zwróci Konsumentowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail, adres korespondencji.
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
9. Przykładowy Formularz Reklamacyjny znajduję TUTAJ oraz przy podsumowaniu Zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu Zamówienia.

XIII. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone zostały w „Polityce prywatności” oraz zasadach ochrony danych osobowych, udostępnionej na stronie internetowej Sklepu.  XIV. Pozostałe
1. Sprzedawca weryfikuje autentyczności opinii zamieszczonych w Sklepie w ten sposób, że opinie mogą być zamieszczane jedynie przez Zarejestrowanych Klientów. Sprzedawca nie publikuje (nie zamieszcza) w Sklepie fałszywych lub zmodyfikowanych opinie, na stronach Sklepu zamieszczane są zarówno pozytywne jak i negatywne opinie.
2. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.cybina.pl. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
3. Sprzedawca dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
5. W przypadku Konsumenta, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej. Jeżeli kupującym jest Konsument ma on możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.
7. Jeżeli Klientem NIE jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
8. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkowników, w tym w szczególności Konsumentów, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a przepisami bezwzględnie obowiązującymi, stosuje się przepisy bezwzględnie obowiązujące. W każdym przypadku, w którym którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub miałoby się stać nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na pozostałe postanowienia Regulaminu, a w miejsce postanowień nieważnych lub nieskutecznych stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące. W sprawach nieujętych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące                                                                                                                                                  
 
pixel